Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete (H18)

A Fejér megyei Koronázó város egyetlen díszmadaras tömörülése havonkénti gyűlésekkel, meghívott előadókkal, kirándulásokkal

 

 Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete (H18) Alapszabálya 2008. március 07-i hatállyal

 

 

 

ALAPSZABÁLY

 
 
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
 
(1)              A szervezet neve:
                  Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete (H18)
 
(2)              Működési területe:
                  Székesfehérvár Megyei Jogú Város és környéke
 
(3)              Székhelye:
A mindenkori elnök lakása (jelenleg: Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 54. V/ 59.).
 
(4)              Felügyelete:
Törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el. Adóellenőrzés: APEH Fejér Megyei Igazgatóság.
Szakmai felügyeletét a Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége látja el.
 
(5)              Bélyegzője:
téglalap alakú, benne az Egyesület neve, székhelye és egy madár.
 
(6)               Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet NEM folytat, pártoktól független szervezet, azoknak anyagi támogatást nem ad, és képviselőjelölteket nem támogat.
 
 
 
 
 
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
 
 (7) 1           Székesfehérvár város és Fejér megye kultúrális életének részeként:
kiállítások, bemutatók kapcsán széles körben a díszmadártartás-, és tenyésztés népszerűsítése, további követők toborozása e hasznos elfoglaltságnak,
a hazai díszmadártenyésztés színvonalának emelése, kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal,
városunk és megyénk méltó képviselete szakmai rendezvényeken,
előadások, nyílt napok, taggyűlések során az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet-, és természetvédelmi jellegű nevelése,
más szervezetekkel együttműködve természet ill. környezetvédelmi feladatok elvégzése.
 
(7) 2            Az Egyesület rendezvényei nyíltak, azokon bárki részt vehet.

 

(8)               A tagság érdekének védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények, a Washingtoni Egyezmény (CITES) megismertetése a tagság körében, annak szigorú betartatása és betartása.

 
 
III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI, JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI
 

 

(9)              Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes ill. jogi személy, aki az Alapszabályt elfogadja, tevőlegesen részt vesz a benne rögzített célok megvalósításában, továbbá kitölti a Belépési Nyilatkozatot és megfizeti az 1. sz. melléklet szerinti tagsági díjat. A tisztségviselők tekintetében az 1989. évi II. tv. 8 § (1) bekezdései az irányadóak. Kiskorú tag csak az életkorának megfelelő tisztségre választható. 

 
(10)             Pártoló tagként felvehető természetes vagy jogi személy, ha az Egyesület céljainak elérését támogatja.
 
(11)            A tagok jogai:
                  részt vehet az Egyesület munkájában, rendezvényein. Kezdeményezheti a tevékenység fejlesztését, tájékoztatást kérhet, sérelem esetén panaszt tehet,
                  mint választó-, és választható, részt vehet a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság és az országos küldöttek megválasztásában,
                  használhatja az Egyesület eszközeit, berendezéseit,
                  versenyfelhívás alapján indulhat más egyesületek kiállításain, bemutatóin.A vezetőség megbízása alapján képviselheti az Egyesületet,
                  
                   A tulajdonában lévő madarakkal elnyerheti az "Év madarásza" címet.
 
(12)             A pártoló tagok jogai:
                   - a pártoló tag küldötte az Egyesület munkájában tanácskozási joggal részt vehet, de szavazati joga nincs és nem választható,
                   - tájékoztatást kérhet az általa fizetett tagdíjról, támogatásról, azoknak szabálytalan felhasználását tapasztalva panaszt tehet.
 
(13)             A tagok KÖTELEZETTSÉGEI
                   Az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításáért való konkrét munkavégzés,
                   a Közgyűlésen való részvétel,
                   az éves tagdíj megfizetése (az első félévig),
                   a természetvédelmi és állatvédelmi törvények, valamint a Washingtoni Egyezmény (CITES) betartása.
 
(14)             A pártoló tagok kötelezettségei:
                   legalább az 1. sz. melléklet szerinti mértékben anyagilag támogatni az Egyesület céljainak megvalósítását.
 
(15)             A tagsági viszony keletkezése, megszűnése:
                   a tagsági viszony a Belépési Nyilatkozatnak a Vezetőség által történő elfogadásával ill. 2 tag ajánlásával jön létre.
                   Elutasítás esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni, mely véglegesen dönt,
                   az Egyesületi tagság kilépéssel, vagy törléssel szűnik meg. Kizárni azt a tagot lehet, aki súlyosan vét az Alapszabály ellen, vagy szándékosan kárt okoz az Egyesületnek ill. az Egyesület tagjainak.
                   Törölni kell azt a tagot, aki a felszólítás ellenére sem rendezi tagdíj hátralékát. A kizárásról és törlésről a Vezetőség határoz, fellebbezni a Közgyűlésen lehet, mely véglegesen dönt
 
 
IV.
AZ EGYESÜLET VEZETŐ SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI
 
 
(16)             Az Egyesület vezető szervei: a Közgyűlés és a Vezetőség. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Vezetőség 3 főből áll, megbízását 4 évre kapja. A Vezetőség tagjai sorából választja az Egyesület elnökét, titkárát (aki egyben a mindenkori elnökhelyettes is), és a gazdasági vezetőt.
 
(16) 1          A Vezetőség a Közgyűlést évente egy alkalommal köteles összehívni.
 
(16) 2          Rendkívüli Közgyűlést kell 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, az Ellenőrző Bizottság, vagy az 1/3 szerinti valamelyik felügyelő szerv, ok vagy cél megjelölésével írásban kérvényezi.
 
(16) 3          A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel, második megjelölt időpontban összehívott közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell meghozni, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.
 
(16) 4          Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, avagy a Közgyűlés. A közgyűlés választja meg a vezetőséget, amely az egyesület legfőbb operatív ügyintéző szerve. A vezetőség három főből áll, az egyesület elnökéből, a titkárból, és a gazdasági vezetőből.. Megbizatásukat 4 évre kapják.
 
(16) 5          Az Egyesület közgyűlése nyilvános, időpontját úgy kell meghatározni, hogy a napirendeket tartalmazó meghívót a tagok, pártoló tagok és a helyi médiák a Közgyűlés előtt 8 nappal kézhez kapják.
 
(16) 6          A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, mely rögzíti a tárgyalt napirendeket, a hozzászólásokat, továbbá a döntéseket támogatók ill. ellenzők számarányát.
 
(16) 7          A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
                   az Alapszabály elfogadása, módosítása,
                                              a Vezetőségi tagok megválasztása, visszahívása,
                                              az Ellenőrző Bizottság megválasztása, visszahívása,
                   a tagsági díj megállapítása, az éves költségvetés és beszámoló elfogadása,
                   az elutasított felvételi kérelmek törlések vagy kizárások miatti fellebbezések elbírálása, más szervezetekkel történő egyesülés, illetve az Egyesület feloszlásának kimondása.
                  
                   Küldöttek választása az Országos Szövetség rendezvényeire.
                   Döntés minden olyan kérdésben, amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörében tart.
 
(17)             A Közgyűlés 4 évre 3 fős Vezetőséget, valamint 3 fős Ellenőrző Bizottságot választ nyílt szavazással. Két közgyűlés között az Egyesület munkáját a Vezetőség irányítja.
 
(17) 1          A Vezetőség ügyrendjét, a funkciók elosztását maga a Vezetőség határozza meg.
 
(17) 2          A Vezetőség kizárólagos hatásköre:
                   a Közgyűlés összehívása,
                   tagfelvétel, kizárás, törlés,
                   a költségvetés és beszámoló elkészítése, beterjesztése a Közgyűlés elé,
                   döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe.
 
(17) 3          A Vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente az Elnök hívja össze. A vezetőség akkor határozatképes, ha a 3 fő vezetőségi tag közül legalább 2 fő jelen van. Döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák.
 
(17) 4          A Vezetőség üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza a döntéseket illetve a döntéshozók álláspontját.
 
(18)             Az Elnök irányítja, szervezi a Vezetőség döntései alapján az Egyesület munkáját.
 
(18) 1          Az Elnök felelős az Egyesület anyagainak, pénzeszközeinek szabályos, célirányos felhasználásáért, tárolásáért, őrzésének megszervezéséért.
 
(18) 2          Képviseli az Egyesületet a hatóságok, a Magyar Díszmadártenyésztők Országos Szövetsége (MDOSZ) Elnöksége, más egyesületek és harmadik személy előtt.
                   E jogkörét az Elnökhelyettesen kívül más személyre csak a Vezetőség jóváhagyásával ruházhatja át. Ez vonatkozik a kiadványozási és utalványozási jogára is.
 
(19)             Az Elnökhelyettes támogatja az Elnök munkáját, távolléte esetén helyettesíti.
 
(20)                                 A Vezetőség tagjai funkciójuknak megfelelően segítik az Elnök munkáját.
 
(21)             Az Ellenőrző Bizottság vezetőjét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja.
                   Vezetőségi tag (Elnök, Titkár, Gazdasági vezető) vagy hozzátartozója nem választható az Ellenőrző Bizottságba.
 
(21) 1          Az Ellenőrző Bizottság fő feladata az Egyesület Alapszabály szerinti tevékenysége, gazdálkodásának ellenőrzése.
                   E munka során a Vezetőségtől jelentést kérhet, az Egyesület dokumentumaiba betekinthet. Az Ellenőrző Bizottság elnöke évente egyszer köteles összehívni a bizottságot, valamint az általa megítélt indokolt esetben írásos értesítéssel hívja össze a bizottság tagjait. Határozatképes a bizottság, ha az elnök + 1 tag jelen van. Határozatukat szótöbbséggel hozzák meg, szavazati egyenlőség esetén az elnök szava dönt.
 
(21) 2          Az Ellenőrző Bizottság vezetője a Vezetőség ülésein (megbeszélésein) tanácskozási joggal vesz részt.
 
(21) 3          Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha jogszabálysértést vagy az Egyesület érdekeit sértő mulasztást észlel, melynek megszüntetése vagy hatásainak enyhítése közgyűlési döntést igényel, a Vezetőség felelősségét megalapozó tények birtokába jut.
 
(22)             A Vezetőség az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés 50% + 1 fős szavazótöbbséggel a 4 év lejárta előtt visszahívhatja.
 
 
 

V.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 
(23)        Az Egyesület vagyonát a tagdíj, a támogatások, a rendezvények bevételei képezik.
(23) 1         A tagdíj összegét a Közgyűlés állapítja meg (az 1. sz. melléklet tartalmazza).
 
(23) 2          Támogatást a tagok, pártoló tagok, az Önkormányzat, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek adhatnak.
                   A támogatásokat az adományozó által meghatározott célra, elsősorban kiállítások, bemutatók rendezésére, természetvédelmi feladatok segítésére lehet felhasználni.
                   Az adományokat a Törvény szerint nyilvántartásba kell venni.
 
(23) 3          Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt céljai elérésére fordítja.
 
(23) 4          Bankszámla rendelkezési jog:
                   Pénzintézeteknél vezetett számláról történő készpénzfelvételre az elnök és helyettese, továbbá 1 fő Vezetőségi tag jogosult a pénzintézeteknél bejelentett módon. Akadályoztatásuk esetén rendkívüli esetben megbízólevéllel a vezetőség két tagja napra, összegre meghatározva egy alkalommal jogosult.
 
(23) 5          Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó tiszta vagyonról a felszámolással egyidejűleg az Egyesület tagjai rendelkeznek, a felosztásról a Közgyűlés hoz határozatot.
 
 
 
 
 
 VI.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

 (24)            Az Alapszabály által nem érintett kérdésben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv., továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 
(25)             Jelen Alapszabályt a 2008. évi március hónap 07. napján megtartott Közgyűlés elfogadta, rendelkezéseit e naptól kell alkalmazni.
 
 
 
 
 

                              ..............................                                                         ..............................

                              hitelesítő                                                                      hitelesítő

 
 
 

             ..............................

       elnök

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 27
Heti: 64
Havi: 738
Össz.: 161 438

Látogatottság növelés
Oldal: Alapszabály
Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete (H18) - © 2008 - 2018 - fehervarmadar.hupont.hu

A HuPont.hu jelszava az, hogy itt a honlapkészítés ingyen van! Honlapkészítés Ingyen

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »